ประเภทบุคลากร

จำนวน

อัตรา/ประชากรแสนคน

1. แพทย์

5

6.02

2. ทันตแพทย์

3

3.61

3.เภสัชกร

4

4.81

4.พยาบาลวิชาชีพ

45

54.21

5.พยาบาลเทคนิค

2

2.40

6.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

1

1.20

7.เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

3

3.61

8.นักวิชาการสาธารณสุข

3

3.61

9. นักเทคนิคการแพทย์

2

2.40

10. นักกายภาพบำบัด

2

2.40

11.นักจิตวิทยา

2

2.40

ตำแหน่งอื่น  ๆ

12. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1

คน

13. เจ้าหน้าที่รังสีการแพทย์

2

คน

14. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

3

คน

15. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ

2

คน

16. เจ้าพนักงานธุรการ

1

คน

17. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4

คน

18. นายช่างเทคนิค

1

คน

19.เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

1

คน

20. โภชนากร

1

คน

21. เจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน

2

คน

21. ลูกจ้างประจำ

31

คน

22.ลูกจ้างชั่วคราว

81

คน